Mielenie i utylizacja odpadów to procesy związane z przetwarzaniem odpadów. Takie czynności wymagają posiadania specjalnego zezwolenia, choć istnieją od tej zasady wyjątki. Kto musi starać się o zezwolenie? Gdzie należy złożyć o nie wniosek? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

W świetle przepisów przez przetwarzanie odpadów rozumie się czynności związane z recyklingiem, czyli odzyskiwanie surowców wtórnych w procesach produkcyjnych oraz unieszkodliwianie odpadów w instalacjach technicznych, na przykład poprzez składowanie ich lub spalanie. Odpady mogą zagrażać środowisku, dlatego ich przetwarzanie wymaga specjalnych warunków, a także zezwolenia. Nie muszą go mieć:
• osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcami, a odpady wykorzystują jedynie na potrzeby własne;
• podmioty zobowiązane do uzyskania tzw. pozwolenia zintegrowanego (ponieważ obejmuje ono przetwarzanie odpadów);
• podmioty posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które obejmuje zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
• podmioty władające nieruchomością, zbierające odpady komunalne, które są wytwarzane na terenie tejże nieruchomości.

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Podmioty zobowiązane do uzyskania zezwolenia powinny przed rozpoczęciem działalności polegającej na rozdrabnianiu odpadów komunalnych i innych oraz ich utylizacji złożyć wniosek do starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska lub urzędu dzielnicowego (w zależności od miejsca przetwarzania odpadów). Można go złożyć razem z wnioskiem o zezwolenie na zbieranie odpadów (jako wspólne zezwolenie). Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki: zaświadczenie i oświadczenia o niekaralności, operat przeciwpożarowy i dowód opłaty skarbowej.